(Arouse or rouse ? von English Grammar Today © Cambridge University Press.)