(Noun phrases: two noun phrases together von English Grammar Today © Cambridge University Press.)