(“Noun phrases: two noun phrases together” aus English Grammar Today © Cambridge University Press.)