(Someone, somebody, something, somewhere von English Grammar Today © Cambridge University Press.)