Die Übersetzung von "cunning" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

cunning

adjective uk /ˈkʌn·ɪŋ/ us /ˈkʌn·ɪŋ/

skilful at getting what you want, especially by tricking people

مُحْتال
cunningly adverb /ˈkʌn·ɪŋ·li/ /ˈkʌn·ɪŋ·li/

بِاحتيال
noun [ no plural ] uk /ˈkʌn·ɪŋ/ us /ˈkʌn·ɪŋ/

the quality of being skilful at getting what you want, especially by tricking people

احتيال

(Die Übersetzung von "cunning" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)