Die Übersetzung von "viscount" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

viscount

noun uk /ˈvaɪ·kaʊnt/ us /ˈvɑɪˌkɑʊnt/

(the title of) a British man of high social rank, between an earl and a baron

فيسكَونت (لَقَب إنجِليزي)

(Die Übersetzung von "viscount" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)