Die Übersetzung von "budgie" - Englisch-Italienisch-Wörterbuch

budgie

noun uk /ˈbʌdʒ·i/ /ˈbʌdʒ·i/ formal budgerigar uk /ˈbʌdʒ·ər·ɪ·ɡɑːr/ /ˈbʌdʒ·ə·rɪ·ɡɑr/

a small, brightly coloured bird often kept as a pet

pappagallino

(Die Übersetzung von "budgie" von Cambridge Englisch-Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)