Die Übersetzung von "hundredth" - Englisch-Italienisch-Wörterbuch

hundredth

uk /ˈhʌn·drədθ/ us /ˈhʌn·drədθ/

100th written as a word

centesimo
noun uk /ˈhʌn·drədθ/ us /ˈhʌn·drədθ/

one of a hundred equal parts of something

centesimo

(Die Übersetzung von "hundredth" von Cambridge Englisch-Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)