Die Übersetzung von "bold" - Englisch-Koreanisch Wörterbuch

bold

adjective uk /bəʊld/ us /boʊld/

B1 strong in colour or shape

대담한
a bold design

brave

용감한
It was a bold decision to go and live abroad.
boldly adverb /bəʊld·li/ /boʊld·li/

대담하게, 용감하게
boldness noun [ no plural ] /bəʊld·nəs/ /boʊld·nəs/

대담함

(Die Übersetzung von "bold" von Cambridge Englisch-Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)