Die Übersetzung von "ironing board" - Englisch-Koreanisch Wörterbuch

ironing board

noun uk /ˈaɪ·ə·nɪŋ ˌbɔːd/ us /ˈɑɪ·ər·nɪŋ ˌbɔrd/

a thin table that you use for ironing

다리미판

(Die Übersetzung von "ironing board" von Cambridge Englisch-Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)