Die Übersetzung von "African American" - Englisch-Portugiesisch-Wörterbuch

African American

noun uk /ˌæf·rɪ·kən əˈmer·ɪ·kən/ /ˌæf·rɪ·kən əˈmer·ɪ·kən/

an American person whose family came from Africa in the past

afroamericano, -a
African-American adjective uk /ˌæf·rɪ·kən əˈmer·ɪ·kən/ /ˌæf·rɪ·kən əˈmer·ɪ·kən/

afroamericano
the African-American community

(Die Übersetzung von "African American" von Cambridge Englisch-Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)

Durchsuchen