Die Übersetzung von "operating theatre" - Englisch-Portugiesisch-Wörterbuch

operating theatre

noun uk /ˈɒp·ər·eɪ·tɪŋ ˌθɪə·tər/ /ˈɑp·əˌreɪ·t̬ɪŋ ˌθi·ə·t̬ər/ UK US operating room uk /ˈɒp·ər·eɪ·tɪŋ ˌruːm/ us /ˈɑp·əˌreɪ·t̬ɪŋ ˌrum/

a room in a hospital where doctors do operations

sala de cirurgia

(Die Übersetzung von "operating theatre" von Cambridge Englisch-Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)