Die Übersetzung von "the long jump" - Englisch-Portugiesisch-Wörterbuch

the long jump

noun uk /ˈlɒŋ ˌdʒʌmp/ us /ˈlɑŋ ˌdʒʌmp/

a sports event where people try to jump as far as possible

salto em distância
long-jumper noun /ˈlɔŋˌdʒʌm·pər/ /ˈlɔŋˌdʒʌm·pər/

atleta de salto em distância

(Die Übersetzung von "the long jump" von Cambridge Englisch-Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)