Die Übersetzung von "colloquial" - Englisch-Russisch Wörterbuch

colloquial

adjective uk us /kəˈləʊkwiəl/

Colloquial words or expressions are informal.

разговорный
colloquial speech
colloquially adverb

в разговорной речи

(Die Übersetzung von "colloquial" von Cambridge Englisch-Russisch Wörterbuch © Cambridge University Press)