Die Übersetzung von "ecological" - Englisch-Spanisch-Wörterbuch

ecological

adjective uk /ˌiː·kəˈlɒdʒ·ɪ·kəl/ us /ˌi·kəˈlɑ·dʒɪ·kəl/

relating to ecology or to the environment

ecológico
an ecological disaster
ecologically adverb /ˌiː·kəˈlɒdʒ·ɪ·kəl·i/ /ˌi·kəˈlɑ·dʒɪ·kli/

ecológicamente

(Die Übersetzung von "ecological" von Cambridge Englisch-Spanisch-Wörterbuch © Cambridge University Press)