Die Übersetzung von "fluid ounce" - Englisch-Spanisch-Wörterbuch

fluid ounce

noun /ˌfluː·ɪd ˈaʊns/ /ˌflu·ɪd ˈɑʊns/ also ounce

a unit for measuring liquid. 16 ounces equal one pint.

onza líquida

(Die Übersetzung von "fluid ounce" von Cambridge Englisch-Spanisch-Wörterbuch © Cambridge University Press)