Übersetzung von “microbiology” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

microbiology

noun [ no plural ] uk /ˌmaɪ.krəʊ.baɪˈɒl.ə.dʒi/ us /ˌmaɪ.kroʊ.baɪˈɑː.lə.dʒi/

the study of very small living things, such as bacteria

microbiología
microbiological adjective uk /ˌmaɪ.krəʊˌbaɪ.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl/ us /ˌmaɪ.kroʊˌbaɪ.əˈlɑː.dʒɪ.kəl/
microbiologist noun uk /ˌmaɪ.krəʊ.baɪˈɒl.ə.dʒɪst/ us /ˌmaɪ.kroʊ.baɪˈɑː.lə.dʒɪst/

(Übersetzung von “microbiology” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)

microbiology

noun /(British ) ˌmaikroubaiˈolədʒi; (American) ˌmaikroubaiˈolədʒiː/

the scientific study of microorganisms

microbiología
She’s studying microbiology at the University of Nottingham.
microbiological /ˌmaikrouˌbaiouˈlodʒikəl/ adjective

microbiológico
a microbiological examination/hazard.
microbiologist /ˌmaikroubaiˈolədʒist/ noun

microbiólogo

(Übersetzung von “microbiology” aus dem PASSWORD English-Spanish Dictionary © 2014 K Dictionaries Ltd)