Die Übersetzung von "permanently" - Englisch-Spanisch-Wörterbuch

permanently

adverb uk /ˈpɜː·mə·nənt·li/ us /ˈpɜr·mə·nənt·li/

always and for ever

permanentemente
He moved here permanently in 2008.

(Die Übersetzung von "permanently" von Cambridge Englisch-Spanisch-Wörterbuch © Cambridge University Press)