Die Übersetzung von "San Marino" - Englisch-Spanisch-Wörterbuch

San Marino

noun uk /ˌsæn məˈriː.nəʊ/ us /ˌsæn məˈriː.noʊ/

a small country in western Europe

San Marino

(Die Übersetzung von "San Marino" von Cambridge Englisch-Spanisch-Wörterbuch © Cambridge University Press)