Die Übersetzung von "washing machine" - Englisch-Spanisch-Wörterbuch

washing machine

noun uk /ˈwɒʃ·ɪŋ məˌʃiːn/ us /ˈwɑ·ʃɪŋ məˌʃin/

A2 a machine that washes clothes

lavadora

(Die Übersetzung von "washing machine" von Cambridge Englisch-Spanisch-Wörterbuch © Cambridge University Press)