Translation of "luxurious" - English-Spanish dictionary

luxurious

adjective uk /lʌɡˈʒʊə·ri·əs/ us /ləkˈʃʊr·i·əs, ləɡˈʒʊr·i·əs/

very comfortable and expensive

de lujo
a luxurious hotel
luxuriously adverb /lʌɡˈʒʊə·ri·əs·li/ /ləkˈʃʊr·i·əs·li, ləɡˈʒʊr·i·əs·li/

lujosamente

(Translation of “luxurious” from the Cambridge English-Spanish Dictionary © Cambridge University Press)