Translation of "turves" - English-Spanish dictionary

turves

uk /tɜːvz/ us /tɝːvz/ UK

plural of turf noun (GRASS)

plural de “turf”

(Translation of “turves” from the Cambridge English-Spanish Dictionary © Cambridge University Press)