Translation of "autobiography" - English-Turkish dictionary

autobiography

noun [ C ] uk us /ˌɔːtəʊbaɪˈɒɡrəfi/

a book written by someone about their own life

yaşam öyküsü, özyaşam kitabı, detaylı öykü ve özgeçmiş
autobiographical uk us /ˌɔːtəʊbaɪəʊˈɡræfɪkəl/ adjective

Kişinin kendi hayatıyla ilgili yazdığı kitap

(Translation of “autobiography” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)