Traducción de "annoying" - Diccionario inglés-español

annoying

adjective uk /əˈnɔɪ·ɪŋ/ us /əˈnɔɪ·ɪŋ/

B1 making you feel a little angry

molesto
She has an annoying habit of interrupting people.

(Traducción de "annoying" de Diccionario de Cambridge inglés-español © Cambridge University Press)