Traducción de "annoying" - Diccionario Inglés-Español

annoying

adjective uk /əˈnɔɪ·ɪŋ/ us /əˈnɔɪ·ɪŋ/

B1 making you feel a little angry

molesto
She has an annoying habit of interrupting people.

(Traducción de "annoying" del Diccionario de Cambridge Inglés-Español © Cambridge University Press)